A-GEO
Tilpuma aprēķini

Tilpuma aprēķina veikšanā būtiskākais ir sagatavot precīzu reljefa modeli no punktu mākoņiem, kas iegūti veicot lāzerskenēšanu vai aerofotografēšanu. Reljefa modelim ir jāatbilst esošajai situācijai apvidū, tādēļ ir svarīgi izvēlēties pareizo uzmērīšanas metodi atkarībā no uzmērāmā objekta raksturojuma. Izvēlēties pareizo uzmērīšanas metodi palīdzēs A-GEO speciālisti.

Par to kā tiek iegūti dati, lasiet sadaļā pakalpojumi – aerofotografēšanā un lāzerskenēšana.

Tilpuma aprēķinu kārtība A-GEO

A-GEO virsmas reljefa modeļus sagatavo datorprogrammā TerraSolid, no punktu mākoņiem, kas iegūti veicot lāzerskenēšanu vai aerofotografēšanu. Šajā programmā tiek veikti tilpuma aprēķini krautnēm, iegūto un atlikušo derīgo izrakteņu apjomi.

Virsmas reljefa modeļa precizitāte/detalizācija

Piemērs - karjers uzmērīts veicot areolāzerskenēšanu un aerofotogrāfēšanu

Karjera vienā daļā ir notikusi derīgā izrakteņa smilts-grants ieguve, bet pārējo uzmērīšanu daļu klāj veģetācija. Pārsvarā tie ir krūmāji.

Aerolāzerskenēšanas un aerofotogrāfēšanas rezultātā iegūtajiem punktu mākoņiem tika sagatavoti virsmas reljefa modeļi.

Virsmas reljefa modelis sagatavots no attēlu apstrādes rezultātā iegūtā punktu mākoņa.
Virsmas reljefa modelis sagatavots no LiDAR punktu mākoņa.

Virsmas reljefa modelis, kas veidots no fotogrammetrijas punktu mākoņa nav visai karjera teritorijai, jo attēlu apstrādes programma karjera daļā, kur ir veģetācija nespēja aprēķināt zemes virsmas punktus, līdz ar to neizveidosies apvidum atbilstošs virsmas reljefa modelis. Virsmas reljefa modelis, kas veidots no LiDAR punktu mākoņa ir precīzs un detalizēts, jo Lāzera izstarotais impulss atgriežas atpakaļ kā vairākas atbalsis (echo), uzmērot vairākus punktus. Pateicoties tam, ir iespējams uzmērīt sīkus objektus, zemes virsmas reljefu zem veģetācijas.

Atskaņas

Virsmas reljefa modeli veido triangulācijas virsma no uzmērītajiem zemes virsmas punktiem. Triangulācija ir mērīšanas metode, pēc kuras uzmērīto apvidu sadala trijstūros.

LiDAR punktu mākoņa virsmas reljefa modeļa  triangulācija.
Kā virsmas reljefa modeļa precizitāte un detalizācija ietekmē tilpuma aprēķina rezultātu?

Virsmas reljefa modeļus var sagatavot ne tikai no LiDAR datiem vai attēlu apstrādes rezultātā iegūtā punktu mākoņa, bet arī no GNSS vai tahimetra uzmērītajiem zemes reljefa punktiem.

Piemērs – krautne, kas uzmērīta ar GNSS uztvērēju un veicot aerofotogrāfēšanu un aerolāzerskenēšanu

GNSS, aerofoto, lidar

Katra uzmērīšanas metode sniedz dažādu punktu blīvumu zemes virsmas punktiem, tādēļ virsmas reljefa modeļi vizuāli ir atšķirīgi.

Krautnes tilpums ir 4391 m3. Krautnes tilpums aprēķināts izmantojot LiDAR datus, jo to daļēji klāj veģetācija. Atšķirība tilpuma aprēķinam starp virmas reljefa modeļiem “2” un “3” ir 99.3 m3 uz 0,16 ha. Savukārt salīdzinot virsmas reljefa modeļus “1” un “3”, tilpuma aprēķins atšķiras par 1227.8 m3 uz 0.16 ha. Tas izskaidrojams ar krasi atšķirīgo zemes virsmas punktu blīvumu un detalizāciju.

Diemžēl, ir bieži sastopama prakse, kad tilpumi tiek aprēķināti izmantojot klasiskās mērniecības uzmērīšanas metodes. A-GEO šādas uzmērīšanas metodes tilpuma aprēķinu veikšanai neizmanto.

Izvēlēties pareizo uzmērīšanas metodi tilpuma aprēķiniem palīdzēs A-GEO speciālisti!

image
image
image
image