A-GEO
Zemes ierīcības projektu izstrāde

Zemes ierīcības projekts ir teritorijas plānošanas dokumentu kopums ar grafisko daļu un paskaidrojuma rakstu. Tas ir kādai teritorijas daļai, nekustamajam īpašumam vai zemesgabalam izstrādāts teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts.

Zemes ierīcības projekts būs nepieciešams, lai sakārtotu, sadalītu, apvienotu vai pārdotu zemi.

Kas būtu nepieciešams?

• Iesniegums pašvaldībai un mērniecības uzņēmumam;

• Aptuvena shēma;

• Vietējās pašvaldības lēmums par projekta izstrādes nepieciešamību;

• Nosacījumi no pašvaldības zemes ierīcības projekta izstrādei;

• Īpašuma tiesību apliecinošs dokuments (Zemesgrāmatas kopija vai izdruka);

• Zemes robežu plāns


Izpildes laiks: līdz 3 mēnešiem