A-GEO
Zemes kadastrālā uzmērīšana

Zemes kadastrālā uzmērīšana ietver zemes robežu plāna, zemes vienības daļas robežu plāna, situācijas plāna, apgrūtinājumu plāna izgatavošanu.

Kad ir nepieciešama zemes kadastrālā uzmērīšana?

• Pirmreizējai īpašuma tiesību nostiprināšanai uz zemes vienību;

• Izzudušu robežu atjaunošanai un noskaidrošanai, robežstrīdu risināšanai;

• Zemes vienības apvienošanai, sadalīšanai vai robežu pārkārtošanai;

• Zemes vienības daļas robežu noteikšanai, statusa maiņai;

• Meža zemju atmežošanai vai lauksaimniecības zemes ierīkošanai;

• Situācijas vai apgrūtinājuma plāna aktualizācijai;

Kas būtu nepieciešams?

• Ierosinātāja iesniegums mērniecības uzņēmumam un Valsts zemes dienestam;

• Vietējās pašvaldības lēmums par projekta izstrādi un adrešu piešķiršanu;

• Nosacījumi no pašvaldības zemes ierīcības projekta;

• Īpašuma tiesību apliecinošs dokuments (Zemesgrāmatas kopija vai izdruka);

• Dokumenti par apgrūtinājumu dibināšanu vai izbeigšanu (ja pastāv);

• Apliecinājumu par teritorijā esošajām inženierkomunikācijām (ja pastāv);

• Ja īpašums ir apgrūtināts ar kredītsaistībām, kreditora piekrišana projekta izstrādei;

• Notariāli apstiprināta kopīpašnieku vienošanās par kopīpašuma lietošanas kārtību (ja pastāv);

• Pilnvarotām personām jāsniedz pilnvara;