Nomas noteikumi un nosacījumi

  1. Piekrišana noteikumiem

1.1. Noslēdzot nomas līgumu ar A-GEO, iznomātājs (“jūs” vai “klients”) piekrīt ievērot šeit izklāstītos noteikumus un nosacījumus. Šie noteikumi veido līgumu starp klientu un A-GEO.

  1. Iekārtu noma

2.1. Noma: A-GEO nodrošina mērniecības iekārtu nomu, kā noteikts nomas līgumā.

2.2 Iekārtu stāvoklis: Klients apliecina, ka ir saņēmis iekārtu tehniskā kārtībā un piekrīt to atgriezt tādā pašā stāvoklī, izņemot dabisko nolietojumu.

2.3. Nomas ilgums: Īres termiņš ir noteikts nomas līgumā. Par jebkuru pagarinājumu abām pusēm ir jāvienojas rakstiski.

  1. Rezervēšana un apmaksa

3.1. Rezervēšana: aprīkojuma rezervēšana ir atkarīga no pieejamības.

3.2. Apmaksas noteikumi: Klients piekrīt A-GEO izsniegtajā rēķinā norādītajiem maksājuma noteikumiem.

3.3 Drošības nauda: A-GEO var pieprasīt drošības naudu, kas tiek atmaksāta, atgriežot iekārtu labā stāvoklī.

  1. Piegāde un atgriešanas kārtība.

4.1. Piegāde: A-GEO pieliks pūles, lai piegādātu aprīkojumu norunātajā datumā.

4.2 Atgriešanas kārtība: Klients ir atbildīgs par iekārtas atgriešanu norunātajā vietā un norādītajā datumā. Par novēlotu atgriešanu tiks piemērota papildus maksa.

  1. Iekārtu izmantošana

5.1 Pareiza lietošana: Klients piekrīt izmantot iekārtu tikai paredzētajam mērķim un saskaņā ar sniegtajām instrukcijām vai rokasgrāmatām.

5.2 Apkope: Klients ir atbildīgs par iekārtu standarta apkopi nomas periodā.

  1. Atbildība un apdrošināšana

6.1. Atbildība: Klients uzņemas atbildību par jebkādiem iekārtas zaudējumiem, bojājumiem vai zādzībām nomas periodā.

6.2. Apdrošināšana: A-GEO var piedāvāt nomātā aprīkojuma apdrošināšanas iespējas. Klienti tiek aicināti jautāt par pieejamo piedāvājumu.

  1. Nomas līguma izbeigšana

7.1. Izbeigšana: A-GEO patur tiesības izbeigt īres līgumu, ja klients pārkāpj kādus no iepriekš minētajiem noteikumiem.

7.2. Priekšlaicīga izbeigšana: priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā klients joprojām ir atbildīgs par nomas maksu, par kuru panākta vienošanās.

  1. Citi noteikumi

8.1 Likumdošana: visus strīdus, kas saistīti ar šī Līguma izpildi, grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu (interpretāciju), puses centīsies atrisināt savstarpēju sarunu ceļā. Gadījumā, ja vienošanās netiks panākta 2 (divu) nedēļu laikā, tad strīds pēc prasītāja izvēles tiks nodots izšķiršanai Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. vai Eiropas Komercdarījumu šķīrējtiesā saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu viena šķīrējtiesneša sastāvā

  1. Noteikumu izmaiņas

9.1. Izmaiņas: A-GEO patur tiesības mainīt šos noteikumus un nosacījumus. Atjauninātie noteikumi klientam tiks sniegti rakstiski.

Scroll To Top
Close
Close

Shopping Cart

Close

Shopping cart is empty!

Continue Shopping